Klubbens vedtægter

Harridslev Rideklub

Halagervej 19a

Harridslev

DK-8930 Randers NØ

CVR 71913015

 

VEDTÆGTER FOR HARRIDSLEV RIDEKLUB

§ 1 Klubbens navn er: Harridslev Rideklub (HARK)

Klubbens hjemsted er: Randers Kommune

Klubben er stiftet i 1974.

 

§ 2 Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§ 3 Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund faste voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4 Rideklubben er åben for alle der støtter foreningens formål.

Unge mennesker er ikke valgbare til bestyrelsen, men de har stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 16 år. Medlemmer er fra de bliver 18 år valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

For medlemmer under 16 år har en forælder eller værge stemmeret.

Forældre uden medlemskab, til medlemmer under 16 år har stemmeret med en stemme pr. barn og er valgbare til bestyrelsen, hvis medlemmet har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Medlemskabet af klubben er gældende, fra den dato man melder sig ind via klubbens online system samt betalt, og man har rettigheder og pligter som medlem fra denne dato, dog først stemmeret efter 3 måneder.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Ophør af medlemskab skal ske skriftligt til kassereren på kasse@hark.dk med mindst 14 dages varsel til 31.december indeværende år.

 

§ 5 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling hvert 5 år, startende fra år 2019.

Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning.

For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 6a Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. Meddelelsen om karantæne skal gives skriftligt. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Afgørelsen kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil

 

§ 6B I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og at kunne forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan medlemmet indbringe for Dansk Rideforbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

 

§ 6C I det i § 6B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller eventuelt indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

 

§ 7 Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Øvrige priser fastsættes af bestyrelsen og fremlægges til orientering for generalforsamlingen.

For klubbens medlemmer opkræves medlemskontingentet forud for hele året og er forfalden til betaling den 1. januar.

Medlemmer, der indmeldes efter 1. august, betaler 1/2 medlemskontingent i indmeldelsesåret.

Facilitetskort er gældende for første halvår fra 1. januar – 30. juni og andet halvår fra 1. juli – 31. december. Facilitetskortet er først gyldig ved registret betaling. Klubbens faciliteter må kun benyttes af klubbens medlemmer eller i forbindelse af arrangementer arrangeret af klubben.

Undervisning og part betales forud og kan kun opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldet kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

 

§ 8 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges formanden og kassereren for 2 år ad gangen, dog ikke i samme år. Derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. Bestyrelsen nedsætter de Ad Hoc-udvalg der findes nødvendige for klubbens daglige drift, undtagen juniorudvalg. Medlemmer til Ad hoc-udvalgene findes blandt frivillige der kunne have interesse heri. Det er ikke nødvendigt at der sidder et bestyrelsesmedlem i udvalget. Formanden og kassereren kan kun sidde i ét udvalg hver.

Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleant, første gang efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelse

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Hvis suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for betaling af medlemskontingent.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt eller fylde 18 år i det år, de vælges.

Bestyrelsen er ansvarlig for afholdelse af valg til juniorudvalget en gang årligt – dette kan ske i forbindelse med den årlige generalforsamling

 

§ 9 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 8 gange årligt jf. forretningsorden som åbne møder, men kan dog ved 7 dages skriftlig varsling holdes for lukkede døre. Møderne kan også være delvist lukkede, således at mødes lukkes, når ‘ikke personfølsomme’ punkter er afsluttet. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med dagsorden, som udsendes af sekretæren. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

 

§ 9a: Bestyrelsen er over for Harridslev Rideklubs medlemmer ansvarlig for at beslutninger og strategier træffes og gennemføres med størst mulig åbenhed og gennemsigtighed. Der skal afholdes medlemsmøder i 3 gange årligt, hvor bestyrelsen meddeler om økonomi, planer, øvrige ting af væsentlig betydning for Harridslev Rideklub og modtager medlemsønsker. Der skal fremlægges halvårsregnskab ved medlemsmøde i 3. kvartal.

 

§ 10 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes krav på bedste måde.

Prokura kan meddeles 2 i forening, f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb/salg eller anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet i medfør af lovens § 11. Der kan meddeles eneprokura til kassereren udelukkende til brug af netbank og visa/dankort, for at bestride styringen af den daglige drift/økonomi.

 

§ 11 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest ved udgangen af april. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen, og de af bestyrelsen fremsatte forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer, med mindst 14 dags varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden via. mail på formand@hark.dk, og være denne i hænde senest 8 dage før dato for afholdelse af generalforsamlingen.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere

2. Formanden aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, samt budget for næste år fremlægges

4. Behandling af indkomne forslag

5. Godkendelse af medlemskontingent og oplysning om øvrige priser

6. Valg af formand/kasserer

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb og salg af fast ejendom mm. for egenbetaling af beløb udover kr. 100.000,-

 

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og §15. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist elektronisk, såfremt der er nedsat forsamlingsforbud eller tilsvarende af myndighederne, der ikke muliggør fysisk fremmøde. Der skal være mulighed for anonym afstemning.

Protokollen underskrives af sekretær og dirigent.

 

§ 12 Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse samt til Randers Kommune og foreningens pengeinstitut.

 

§ 13 Regnskabet går fra 1. Januar til 31. December. Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling, som skal være afholdt senest ved udgangen af April, til godkendelse efter revision af de 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet skal være revisorerne i hænde, senest den 31. marts.

Det reviderede regnskab samt budget for næstkommende regnskabsår, skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes med dagsorden til klubbens medlemmer. Regnskabet skal foreligge og udsendes til medlemmerne senest 14 dage før planlagt afholdelse af den ordinære generalforsamling, og senest d. 16. april, uanset evt. udskydelse af generalforsamlingen.

 

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

§ 15 Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to, efter hinanden med mindst 3 ugers mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger, skal beslutning om, opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

 

Eventuelle aktiver skal fordeles til almennyttige forhold således:

 

Ridebanemateriel tildeles DRF, distrikt 12.

Fast ejendom tilfalder Randers Kommune.

Øvrigt tildeles Hestens Værn.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. Marts 2023

Bestyrelsen i Harridslev Rideklub